پشتو | English | ازبکی | русский

آرشیو "نشرات"

دفتر سیاسی و فرهنگی کنگره ی ملی!

دفتر سیاسی و فرهنگی کنگره ی ملی!

بسمه تعالی بازگشت همه به سوی او است! با تاسف دشمنان انسان و انسانیت،دشمنان آزادی و عدالت قومی اسد الله کهزاد مبارز سرشناس،شخصیت ملی و از اعضای بلند پایه ی کمیته ی اجراییه ی حزب کنگره ملی افغانستان را امروز صبح در شهر...

آگاهی!

آگاهی!

بسمه تعالی حزب کنگره ی ملی افغانستان و نخستین اپوزیسیون سیاسی کشور، همایشی در باره ی رخداد های پسین و انکشافات سیاسی ملی-منطقوی ومعضل مرز "دیورند" برگزار می کنند. از اصحاب محترم رسانه ها،اعم از دیداری و شنیداری و...