فدرالیسم و تحقق مدعیات دینی برای مهار استبداد؛

فدرالیسم و تحقق مدعیات دینی برای مهار استبداد؛

سمیع الله سیحون پر واضح است که تمرکز بی‌حد و حصر قدرت منتج به استبداد می‌شود و همین استبداد اساس قرار می‌گیرد برای رویش و شکل گیری انواع فساد وتباهی در یک جامعه؛ نه تنها تمرکز قدرت بل تمرکز ثروت و معرفت هم مبنا ومبدأ...