آيا نظام فدرال داروى بيمارى سياسى كشور است؟!

وضعيت سياسى و امنيتى افغانستان با گذشت هر روز بحرانى تر و پيچيده تر مى شود. آتش جنگ در شمال و جنوب زبانه مى كشد و اين وضعيت روزانه جان ده ها انسان را مى گيرد. در حالى كشور در سراشيبى سقوط و به سمت نامعلوم قرار گرفته است كه جامعه جهانى ملياردها دالر را در ١٦ سال گذشته هزينه ى حكومت دارى و نظام سازى كردند؛ اما در نتيجه به جاى تحقق حكومت دارى خوب و نظام مردم سالار، يك مشت حكومتِ فاسد، تفوق جو و تماميت خواه باقى مانده است. نظام كه رويكرد قومى و عصبيت هاى نژادى و اتنيكى را به اوجش رسانيده است محكوم به متحول شدن است. اين بحران و ناهنجارى نه ناشى از تروريزم است، نه تقصير جامعه جهانى است و نه عاملش مداخله ى همسايه ها است، بلكه عمده ترين عاملِ بن بست و بيمارى وضعيت سياسى برمى گردد به نوع نگاه و انحصار حلقه ى كه كشور را مى خواهند از پشت عينك قوم و تفوق جويى و قومگرايى مديريت كنند.
تا زمانى كه قدرت و ثروت ملى عادلانه تقسيم نشود و اقوام كشور خودرا در آيينه ى قدرت و ثروت پيدا نكنند و عدالت اجتماعى تحقق نيابد، بن بست رقتبار و اين تراژيدى جانكاه نخواهد شكست. تنها نسخه ى كه مى تواند كشور را از انحصار و تك روى برهاند و دست اقوام را به قدرت و ثروت ملى تماس دهد، نظام فدرال است. فدرال را يگانه حلال عصبيت هاى قومى و بن بست سياسى كشور يافتم. بافت قومى كشور و نگاه برترى جويى در نظام فسادزاى رياستى باعث گرديده نظام و مردم را بيشتر در گودال بد بختى فرو ببرد و ادامه ىچنين ساختار چيزى را با نام «ملت سازى» بر نمى تابد. در نسخه يا نظام فدرال، رقابت سالمِ زون يا ايالت ها، در پرتو منافع ملى و رشد و انكشاف هر زون مبتنى بر تلاش و اهميت منطقه، زمينه ى توسعه ى همه جانبه را به وجود مياوريد. فدرال مى تواند زمينه ى انكشاف متوازن و پايان برترى جويي و پايانِ نگاه خصمانه ميان شمال و جنوب، شرق و غرب باشد. پيشنهاد من به تمام رهبران سياسى مستقل و حزبى اين است كه به جاى روش هاى بى هدف و مقطعى، نظام فدرال را در دستور كارشان قرار دهند تا بن بست كه سالهاست از مردم قربانى مى گيرد- شكستانده شود. اين مهم نيست نوع نظام فدرال را نخست چه شخصى يا حزب مطرح كرده، مهم اين است كه مردم و رهبران سياسى اين نسخه را به عنوان راه حل برگزينند و علائق و سلايق سياسى و رقابت هاى سياسى منفى خويش را از براى منافع همه، كنار بگذارند.
هارون معترف

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :