ایجاد نظام دموکراتیک فدرال یا جمهوری دموکراتیک فدرال از اهداف راهبردی کنگره ی ملی است. وقتی مردم و هواداران جمهوری فدرال، با توجه به گفتمان تغییر(دراین باره نوشته ام)به ادامه ی موضعگیری های همیشگی کنگره وبن بست سیاسی-نظامی موجود در افعانستان، بعد از کنفرانس خبری ما درباره ی ضرورت فدرالی شدن افغانستان ریاستی، صدارتی یا فدرالی را به نظرخواهی گذاردند منظور توضیح موضع فدرالیست ها در باره ی بحث تغییر بود، که این روز ها در افغانستان مسلط شده است. اعضای کنگره ومبارزانی که درمیدان فعالیت های سیاسی-اجتماعی قرار دارند می دانند که میتوان فدرالی با سیستم ریاستی داشت، میتوان فدرالی با سیستم پارلمانی داشت ویا هم استفاده از هردو. در باره ی این مفاهیم کنگره ی ملی به خصوص چندین کتاب منتشر کرده است. به نام”فدرال”نشریه داشته است. سخنرانی ها، مصاحبه ها، درس ها وکنفرانس ها که بماند درجای خودش. اما وبه طور ساده غنی وتیم او میگویند همین نظام ریاستی باید تغییرنکند. ریاست اجراییه وتیم او میگویند یک پست صدارت اجرایی به وجود بیاید وتمام. این دوتیم با فدرالی شدن مخالف هستند. چه فدرالی ریاستی چه فدرالی پارلمانی. منظور از این عنوان برای فراخوان در این روز ها در افغانستان روشن است ومرجع ضمیر هم روشن است.این پرسش که حالا یک چند آدم گفته اند مشکل تخنیکی و حقوقی وجود دارد نیز سخن تازه نیست. آقای کامبخش نیکویی از اعضای کنگره ی ملی در همان دقایق اول این پرسش را بامن در میان گذاشت وگفت شاید یک عده بحث های داخل افغانستان را ندانند چون غایب اند ویک عده هم مغرضانه بخواهند سوء تفاهم ایجاد کنند. گفتم موضوع روشن است غنی ریاستی خود را میخواهد و عبدالله هم دوست دارد نام اش از ریس اجراییه به صدراعظم تغییر یابد بدون تغییرات دموکراتیک برای مردم. کنگره ی ملی میگوید ما نظام فدرالی میخواهیم با هردو عنصر جمهوری ودموکراتیک بودن. هردو اصل جمهوری بودن ودموکراتیک بودن برای ما ارجمند و اجتناب ناپذیر اند. بر سر آنها مصر هستیم. ور نه برای فدرالی ریاستی وفدرالی پارلمانی نمونه ها وجود دارند وبار ها دراین باره توضیح داده ایم. نمونه هایش را هم گفته ایم.ازپاکستان وهند و آلمان بگیر تا آمریکا وغیره.
درک این نظرخواهی بسیار ساده بود وساده است. از باب موجهات وشرطی های منطقی ابن سینا نبود که کسی نداند وچنان پیچیده باشد که گورستان تفکر اش بنامند وحالا یک عده پز بدهند که دانشمندان بی بدیل عرصه ی حقوق و علوم انسانی اند. از این آقایان میخواهم قصدا سوء تفاهم ایجاد نکنید و افکار عامه را سرگردان نسازید.
حالا باز برای رفع سوء تفاهم همان فراخوان را به زبان ساده تر تکرار میکنم :
ریاستی غنی را میخواهید؟
صدارتی عبدالله را میخواهید؟
یا جمهوری دموکراتیک فدرال را که ما پیشنهاد کرده ایم؟
خواهشمندم نظر خود را بیان کنید
لطیف پدرام

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :