گفتمان تغییر!

گفتمان تغییر!

  درباره ی گفتمان، انواع گفتمان، تحلیل گفتمان، گفتمان از نظر "فوکو"، مراحل گفتمان سازی... سخن نمیگویم. درباره ی این موضوع سخن میگویم که " گفتمان سیاسی تغییر نظام" به گفتمان مسلط در عرصه ی فعالیت های سیاسی افغانستان مبدل...