ما حضور نیروی های بین المللی را میدانیم، ولی نگران هم هستیم و حق داریم نگران باشیم که چی میکنند کجا میروند، در دام چه توطیه های فرو می افتند، در اختیار چه حلقات معینی قرار میگیرند؟
این ها پرسش هایست که ما داریم و حق داریم داشته باشیم. هوشیاری ملی از ما تقاضا میکند که به این نکات باید توجه بکنیم.
ما تجربه ی چندین جنگ استعماری و چندین حضور نیروی های خارجی را در افغانستان داریم. بنابر این حال هم باید هوشیار بود و نباید آن تجارب دوباره تکرار شود.

موضعگیری تاریخی دکترلطیف پدرام در مورد خطوط اساسی کنگره ی ملی افغانستان.
همایش اعلان کاندیداتوری انتخابات سال ۱۳۸۳

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :