چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

چه باید کرد؟ ماری لوپن،نماینده ی راست افراطی فرانسه وکاندیدای این جریان برای ریاست جمهوری،در نشست راست افراطی در برلین،از پایان دنیای کهن و تولد ناسیونالیزم اروپایی سخن گفت.در عین حال پنهان نکرد که از رشد راست افراطی...