بسمه تعالی

نخبه گان ورهبران قوم پشتون درس های بسیاری را در این سال ها آموختند.غنی وتیم او به درستی می دانند چه گونه یک دولت تک قومی یا در بهترین حالت با سلطه ی بیشتر یک قوم ایجاد کنند.بقیه ی اقوام اگر ده بار دیگرهم انتخابات شود وساختار سیاسی چنان باشد که هست هرگز به کرسی ریاست جمهوری تکیه نخواهند زد. غنی بی پایه ترین چهره ی قوم پشتون بود نه پایگاه دینی داشت ونه پایگاه ملی. آمریکا حمایت اش کرد.اما در دوره های بعد قدرت را چنان تحکیم خواهند کرد که حتا غرب هم بخواهد منصفانه عمل کند باز ما برنده نخواهیم بود. به ویژه که برای دوره های آینده چهره های بسیارمطرح وبانفوذی هم دارند، به همین دلیل و با توجه به آن چه اتفاق افتاده است باز تاکید می کنم راهی نداریم جز این که این سیستم،این ساختار از ریشه تغییر کند ودر یک جمهوری دموکراتیک فدرال زمینه های واقعی برای توزیع قدرت ورقابت های دموکراتیک فراهم شود.چیزهایی را که دراین سال ها گفته بودم قدم به قدم تحقق پیدا کرده اند این یادداشت کوتاه را در بایگانی های خود حفظ کنید وبعد از انتخابات آینده وانتخابات های دیگر دوباره بخوانید. مبتنی بر تیوری های شوونیستی که غنی دارد وبر آن آگاه است در جهان ما چندین دولت ساخته شده است یعنی به بردگی کشاندن اقوام دیگر به وسیله ی یک قوم یا یک مذهب یا سواستفاده از یک ایدیالوژی ویک دین. فقط با اراده ی محکم ودانش وآگاهی عمیق ویک اتحاد مبارزه می توان براین نوع دولت سازی های شوونیستی غلبه کردواجازه ی تک تازی نداد. این که ما نسبت به اظهارات این یا آن شوونیست خشمگین شویم حساسیت بدی نیست نوعی اعتراض است ودرست هم است اما هیچ چیزی را به طور رادیکال واساسی برای ما حل نمی کند .درست تصمیم بگیریم.

مرگ یک بار و شیون یک بار!

لطیف پدرام

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :