وضعیت اهل هنود در افغانستان؛

وضعیت اهل هنود در افغانستان؛

شکرشکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود (حافظ) نمیدانم با وجود فرمان ریس جمهوری چرا کرسی اختصاصی برادران همنوع و هموطن هندوی ما هنوز در مجلس نمایندگان خالی است. وقتی که هموطنان کوچی ده کرسی...