به نام خداوند جان و خرد

اساسنامه

فصل اول

تعريف:

حزب كنگره‏ ي ملي افغانستان، يك حزب فراگير ملي است كه بر بنياد مشاركت داوطلبانه و آگاهانه‏ي شخصيت هاي مستقل مسلمان، ملي و طرفدار صلح و دموكراسي تشكيل شده است. حزب كنگره‏ي ملي، داراي استقلال نظر، راي و شخصيت كامل حقوقي مي باشد كه براي تطبيق اصول مرامي خويش مبارزه مي كند.

 

اهداف كنگره‏ ي ملي افغانستان

ماده۱: دفاع از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور.

ماده ۲: كوشش در جهت تقويت آن نهاد هايي كه بتوانند پيشرفت و توسعه‏ي اقتصادي، اجتماعي سياسي و فرهنگي وطن ما را در پرتو ارزش هاي والاي دين مقدس اسلام، ارزش هاي ملي، اصول مسلم مردم سالاري، حقوق بشر و قانون اساسي كشور تضمين كند.

ماده ۳: تامين رفاه عامه، احياء و رشد ارزش هاي اسلامي، ملي، تاريخي و فرهنگي مردم در كشور.

ماده ۴: استفاده از دستاورد هاي علمي و فناوري جامعه‏ي بشري به منظور توسعه‏ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با توجه به ويژه گي ها و شرايط ويژه جامعه‏ي ما.

ماده ۵: رعايت حقوق بشر، چه طبيعي و چه قرار دادي، مبارزه در جهت ايجاد زمينه هاي قانونمند آزادي بيان و انديشه، اصل مدارا و تحمل دگر انديشان و رسيدن به جامعه‏ي مدني.

ماده۶: ايجاد زمينه هاي خوب براي مشاركت ملي ميان اقشار مختلف جامعه براي بازسازي كشور وتعميم علم و دانش به سويه هاي عالي و مدرن، كوشش براي بوجود آوردن زمينه هاي واقعي، تفاهم وهمبستگي ملي.

ماده۷: مبارزه در جهت ريشه كن كردن هر گونه فساد اجتماعي، اداري، دفع انديشه هاي برتري طلبانه قومي و تعصبات مذهبي.

ماده۸: غيرسياسي ساختن ارگانهاي نظامي، ارگانهاي حراست، مثل قضا، داد ستاني و پوليس.

ماده۹: ايجاد سيستم افتصادي و خدمات عمومي، كه بتواند توسعه افتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطلوب ومتوازن را در سراسر كشور تسريع وبهبود بخشد.

ماده۱۰: حفظ استقلال و بي طرفي فعال و مثبت در مسايل بين المللي.

فصل دوم

تشكيلات:

ماده۱۱: همه بخش هاي حزب كنگره‏ي ملي افغانستان با سيستم اداره جمعي يا اتكا به اصل رعايت مركزيت رهبري اداره مي شود.

ماده۱۲: اعضاي ارگانهاي رهبري حزب كنگره‏ي ملي انتخابي مي باشند.

ماده۱۳: انتخابات بر پايه راي دهي آزاد، سري و مستقيم صورت مي گيرد.

ماده۱۴: تصميم به اكثريت آرا اتخاذ مي شود.

ماده۱۵: ساختار تشكيلاتي حزب كنگره‏ي ملي قرار زير مي باشد.

نخست: بخش هاي عالي  كنگره‏ ي ملي افغانستان

الف- مجمع عمومي:

عاليترين ارگان حزب «كنگره‏ي ملي افغانستان» مجمع عمومي حزب مي باشد كه اعضاي آن به تناسب تعداد اعضاء بر اساس موازين دموكراتيك و مطابق طرزالعمل جدا گانه از سراسر حزب انتخاب مي گردد. به صورت عادي مجمع عمومي هر پنج سال يكبار داير مي شود و در حالت هاي فوق العاده مي تواند به دعوت شوراي انسجام حزب و يا پيشنهاد اكثريت اعضاي حزب مطابق طرزالعمل جدا گانه نيز داير گردد.

مجمع عمومي حزب داراي صلاحيت هاي و وظايف زير مي باشد:

 • گزارش شوراي انسجام حزب و بخش كميسيون نظارت و بررسي را شنيده آن را تاييد يا رد مي كند.
 • تغيير دادن و تعديل مواد مرامنامه، اساسنامه و نشان حزب.
 • تعيين راهبرد ها و تكتيك هاي مبارزه با توجه به نياز ها و ضرورت ها و تحولات اجتماعي، ملي و بين المللي.
 • انتخابات مجدد اعضاي «شوراي انسجام» و كميسيون نظارت و بررسي مركزي حزب از ميان منتخب «شوراي انسجام» با راي گيري سري، آزاد و مستقيم تصميم گيري براي مدت پنج سال.
 • بررسي دارايي حزب.
 • بررسي تمام امور تشكيلاتي حزب و ايجاد اصلاحات اداري براي بهبود امور در صورت لزوم.
 • تدوير مجموع عمومي حزب، زماني حيثت قانوني پيدا مي كند كه دو سوم اعضاي واجد راي دهي در آن اشتراك كرده باشند.
 • تصويب ها، فيصله ها، قرار ها و قطعه نامه هاي مجمع عمومي پس از كسب بيشترين آراي اعضاي اشتراك كننده، براي همه‏ي اعضاي حزب بدون استثنا قابل پذيرش، اجرا و تطبيق مي باشد.
 • در حالات فوق العاده صلاحيت ها و وظايف مجمع عمومي با كسب دو سوم آراي آن اعضاي حزب كه واجد شرايط راي دهي در مجمع عمومي هستند كلا يا قسما به شوراي انسجا انتقال و تفويض شده مي تواند.

ب شوراي انسجام:

در فاصله بين دو مجمع عمومي «شوراي انسجام» عاليترين مرجع تصميم گيري رهبري حزب كنگره‏ي ملي، مي باشد. اين شورا از آگاه ترين، فعالترين، با كفايت ترين و شايسته ترين اعضاي حزب انتخاب مي شوند.

شوراي انسجام به گونه عادي در هر سال يك مرتبه به وسيله‏ي كميته اجراييه، دعوت شده و تشكيل جلسه مي دهد و اين اجلاس با موجوديت دو ثلث اعضاي آن رسميت مي يابد. در اجلاس شوراي انسجام اعضاي كميسيون ها و عده يي از كادر ها پس از مشوره دعوت مي شوند.

اگر شوراي انسجام از طرف دو سوم اعضاي كميته اجراييه با پيشنهاد انفرادي و يا دسته جمعي اعضاي شوراي انسجام دعوت شود مي تواند به گونه فوق العاده هم جلسه تشكيل دهد. تركيب كمي اعضاي شوراي انسجام توسط طرز العمل جدا گانه مشخص مي گردد.

وظايف و صلاحيت هاي شوراي انسجام:

 • ترتيب و تهيه صورت جلسه، برنامه كار و آماده گي و برنامه ريزي براي تدوير مجمع عمومي حزب.
 • ارايه پيشنهاد به منظور تعديل و تغيير برنامه و اساسنامه و نشان حزب با كسب دو سوم آراي اعضا براي تصويب نهايي به مجمع عمومي حزب.
 • ارايه اسامي اعضاي فعال حزب به منظور انتخاب مجدد اعضاي شوراي انسجام به مجمع عمومي حزب.
 • تصويب بودجه و بررسي فعاليت هاي اقتصادي و مالي حزب.
 • گزارش كميته اجراييه و ساير بخش هاي حزب را شنيده آن را تاييد يا رد مي كند.
 • تصويب امور تشكيلاتي داير بر ارتقاي مقام يا اخراج اعضاي رهبري حزب به شمول اعضاي «شوراي انسجام» كه از سوي كميته اجراييه پيشنهاد مي گردد.
 • بررسي اوضاع ملي و بين المللي، شنيدن نضريات، انتقادات و پيشنهاد هاي اعضاي رهبري حزب و موضع گيري در برابر آن اوضاع.
 • ايجاد يا انحلال كميته هاي ولايتي و محلي حزب با توجه به اصل ضرورت يا عدم ضرورت به آن ها.
 • فيصله ها و تصاميم «شوراي انسجام» به استثناي موارد ويژه مندرج در اين اساسنامه، پس از كسب اكثريت آراي اعضاي اشتراك كننده در آن شورا، بالاي تمام بخش ها و ارگانهاي حزبي قابل اجرا و تطبيق مي باشد.
 • تدوير جلسه شوراي انسجام زماني قانوني است كه دو سوم اعضاي شوراي در آن جلسه اشتراك كرده باشند.
 • شوراي انسجام در نخستين اجلاس خويش رييس حزب، معاون ها و ساير اعضاي كميته اجراييه، دارالانشاء و مسوولين شعبه هاي مربوط خويش را از ميان آگاه ترين، فعال ترين و معتمدترين اعضاي شوراي انسجام با راي گيري مستقيم، سري و آزاد انتخاب مي كند.
 • سبكدوش كردن رييس معاون هاي كميته‏ي اجراييه، دارالانشاء و كميسيون هاي مربوطه آن ها در حالاتي كه ايجاب مي كند.
 • تعيين استقامت هاي اساسي فعاليت هاي حزب در پرتو اصول كلي در ميان دو اجلاس.
 • در حالت هاي ويژه و فوق العاده وظيفه ها وصلاحيت هاي «شوراي انسجام» پس از كسب دو سوم آراي اعضاي «شوراي انسجام» قسما يا كلا به كميته اجراييه تفويض مي گردد.
 • تركيب كمي اعضاي شوراي انسجام متناسب به تعداد اعضاي حزب تغيير مي كند.
 • شوراي انسجام در برابر مجمع عمومي حزب پاسخگو و مكلف به گزارش دهي مي باشد.

كميته اجراييه:

در فاصله ميان دو اجلاس شوراي انسجام، كميته اجراييه ارگان دايما فعال و رهبري كننده امور جاري حزب مي باشد.

اعضاي كميته اجراييه بر اساس اصل شايستگي از ميان اعضاي شوراي انسجام بر گزيده مي شود.

كميته اجراييه متشكل از دارالانشاء، مسوولان بخش هاي اختصاصي بوده نزد شوراي انسجام پاسخ گو است.

وظايف و صلاحيت هاي كميته اجراييه:

 • تهيه صورت جلسه امور مربوط به تدوير جلسه مجمع عمومي و شوراي انسجام
 • پيشنهاد برنامه ريزي، بودجه و امور تشكيلاتي مبني بر ارتقا دادن و يا اخراج اعضاي حزب به شمول شوراي انسجام و كميته اجراييه با كسب دو سوم آراي اعضاء غرض تصويب نهايي به شوراي انسجام.
 • توسعه بخشيدن ارگانها و يا محدود كردن صلاحيت ها و وظايف آن ها.
 • رهبري كردن كميته هاي ولايتي، شهري و محلي و ساير حلقه هاي تشكيلاتي حزب در داخل و خارج كشور.
 • نظارت دايمي بر تطبيق مصوبات و فيصله هاي مجمع عمومي حزب و شوراي انسجام.
 • اتخاذ مواضع و تصاميم لازم در مورد مسايل ملي و بين المللي و در صورت لزوم ارايه پيشنهاد به شوراي انسجام.
 • تامين روابط و عقد قرار داد با احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي در سطح ملي و بين المللي.
 • نظارت بر دارايي حزب و استفاده لازم از آن.
 • تعيين نماينده گان و سخنگويان در عرصه ملي و بين المللي و زمينه هاي گونه گون.
 • تدوير سمينار ها، نشست ها و گرد همايي هاي سازنده براي امور ملي و بين المللي.
 • تمام فيصله ها و تصاميم كميته اجراييه پس از كسب آراي اكثريت، اعضاء آن در موارد ويژه كه در اساسنامه مشخص شده باشد، پس از كسب دو سوم آراي اعضاي آن بالاي تمام بخش ها و شعبه ها حزب قابل اجراء و تطبيق است.
 • جلسه كميته اجراييه زماني اعتبار قانوني دارد كه دو سوم اعضاي اصلي آن اشتراك داشته باشند.
 • كميته اجراييه صورت جلسه هاي خويش را به گونه منظم ثبت و به امضاء رييس و يا معاون حزب مي رساند.
 • كميته اجراييه در برابر شوراي انسجام مسوول بوده مكلف به گزارش دهي مي باشد.

كميسيون نظارت و بررسي:

اعضاي اين كميسيون در مجمع عموعي انتخاب مي شوند، اين كميسيون در نخستين اجلاس خود رييس و معاون خويش را از ميان اعضاء انتخاب مي كند.

كميسيون نظارت و بررسي مركزي وظيفه دارد تا از چگونه گي تطبيق اصول كلي و اصول تشكيلاتي حزب فيصله ها و تصاميم كميته ي اجراييه، شوراي انسجام و مجمع عمومي حزب در زمينه هاي گونه گون نظارت و بررسي به عمل آورده و از اجرايات خويش به اجلاس كمتيه اجراييه، شوراي انسجام و مجمع عمومي حزب گزارش مي دهد. فيصله ها و تصاميم آن پس از تاييد و تصويب كميته ي اجراييه قابل اجرا است.

دارالانشاء:

دارالانشاء تمام امور روزانه حزب را در فاصله بين دو اجلاس كميته اجراييه رهبري مي كند و در برابر كميته اجراييه مسوول مي باشد. دارالانشاء مي تواند با ايجاد گروه هاي كاري امور مربوط را اجراء كند، طرز العمل كار دارالانشاء به صورت جداگانه ترتيب و پس از تصويب كميته اجراييه قابل اجراء مي باشد.

دوم: بخش هاي محلي  كنگره‏ي ملي افغانستان

الف: مجمع عمومي ولايتي:

اين مجمع، عالي ترين بخش تصميم گيري در سطح ولايت ها است كه اشتراك كننده گان آن را با راي گيري سري، مستقيم و آزاد از طرف اعضاي حزب انتخاب مي شوند. اين مجمع هر پنج سال يك مرتبه داير مي گردد و در حالت هاي ويژه و فوق العاده نظر به تقاضاي كميته حزبي ولايتي و يا دو ثلث اعضاي حزب همان ولايت مي تواند داير گردد.

صلاحيت هاي مجمع عمومي ولايتي:

 • استماع گزارش كميته ولايتي، كميته اجراييه ولايتي و بخش نظارت.
 • تحليل و ارزيابي فيصله ها و تصاميم مقام هاي عالي حزبي و اتخاذ تدابير به منظور تطبيق آن.
 • انتخاب مجدد اعضاي كميته ولايتي و كميسيون نظارت و بررسي.
 • تصميم گيري در مورد ارتقا، اخراج، عزل و نصب اعضاي كميته ولايتي.
 • فيصله ها و تصاميم مجمع عمومي ولايتي پس از كسب آراي اكثريت اعضا در تمام بخش هاي حزبي مربوط قابل تطبيق مي باشد.

ب: كميته ولايتي:

پس از مجمع عمومي ولايتي عاليترين مرجع تصميم گيري در ولايت است كه به گونه عادي در هر سال يك مرتبه جلسه تشكيل مي دهد و در حالت هاي ويژه به اساس تقاضاي كميته اجراييه ولايتي و يا دو ثلث اعضاي حزب مي تواند به گونه ويژه داير گردد.

وظايف و صلاحيت هاي كميته ولايتي:

 • كميته ولايتي در نخستين جلسه‏ي خويش، منشي، معاون ها و شعبه هاي كميته اجراييه را با راي گيري سري، مستقيم و آزاد انتخاب مي كند.
 • نظارت و تطبيق فيصله ها و تصاميم مجمع عمومي ولايتي و بخش هاي عالي حزبي.
 • سازماندهي، اداره و رهبري سالم بخش هاي مربوطه حزب.
 • تركيب كمي اعضاي كميته ولايتي با طرزالعمل جداگانه معين مي گردد.

ج: كميته اجراييه ولايتي:

اين كميته بخش هميشه فعال حزب است كه همه امور حزبي را در فاصله‏ي بين دو اجلاس كميته ولايتي رهبري و سازماندهي مي كند و نزد كميته ولايتي پاسخگو مي باشد. اين كميته جلسه هاي نوبتي خود را در ماه يك بار جلسه هاي ويژه را عنداللزوم نظر به شرايط ويژه و ضرورت حزب داير مي كند.

وظايف و صلاحيت هاي كميته اجراييه ولايتي:

 • تهيه صورت اجلاس كميته ولايتي و مجمع عمومي.
 • تهيه و ترتيب بودجه سالانه و ارايه آن جهت تصويب به بخش هاي بالايي حزب.
 • پيشنهاد برنامه ريزي و امور تشكيلاتي مبني بر ارتقاء، نصب، عزل و اخراج اعضاي رهبري ولايت به اجلاس كميته ولايتي.
 • افزايش و كاهش دادن بخش هاي مربوطه بنابر ضرورت.
 • تمام فيصله ها وتصميم هاي بخش هاي محلي حزبي پس از ارزيابي كميته اجراييه مركزي حزب قابل اجرا مي باشد.

كميسيون نظارت و بررسي ولايتي:

 • اعضاي اين كميسيون در مجمع عمومي ولايتي انتخاب مي شوند.
 • رييس و معاون آن در نخستين اجلاس كميسيون از ميان اعضا به اساس راي گيري سري، آزاد و مستقيم انتخاب مي شوند.
 • اين كميسيون عين صلاحيت هاي كميسيون نظارت و بررسي مركزي را در ولايت ها داراي مي باشد.
 • تصميم هاي اين كميسيون پس از تاييد كميته اجراييه ولايتي و كميسيون نظارت مركزي غرض تصميم گيري نهايي به كميته اجراييه مركزي حزب ارايه مي گردد.

تبصره:

كميته شهر كابل معادل كميته ولايتي است، و داراي عين تشكيل، وظيفه ها و صلاحيت ها مي باشد. كميته هاي ولسوالي، نواحي و هسته هاي حزبي بنابر شرايط ويژه منطقوي از طرف بخش هاي مربوط ايجاد و صلاحيت و وظايف شان توسط طرزالعمل هاي جداگانه تعيين مي گردد.

 

ه: شوراي محل يا هسته حزبي:

اين شورا سلول يا هسته اولي حزب در سطح نواحي، واحد هاي اداري و محلات مي باشد. اين شورا افزون بر پيشبرد امور تشكيلاتي به تبليغ و روشن گري نيز مي پردازد. در راس هر شورا محلي مسوولين و معاون ها قرار دارند، شوراي محل موظف است نظريات، پيشنهاد ها و انتقاد هاي مردم را به «دبير خانه‏ي» شوراي ولايتي گزارش دهد.

چگونه گي وظايف و اجراي برنامه هاي كميته ولايتي و «شواري محلي» طي لوايح جداگانه مشخص مي گردد.

فصل چهارم

شرايط عضويت

ماده ۱۶: هر شهروند افغاستاني كه سن ۱۸ را تكميل كرده باشد مي تواند عضويت حزب كنگره‏ي ملي افغانستان شود.

ماده ۱۷: اصول مرامي و اصول تشكيلاتي حزب را بپذيرد و در راه تحقق آن فعاليت كند.

ماده ۱۸: حق العضويت حزب را به گونه مرتب بپردازد.

ماده ۱۹: در يكي از هسته هاي حزب تنظيم گردد و در جلسه ها به گونه منظم اشتراك كند.

ماده ۲۰: مردم و وطن خود را دوست بدارد و اخلاق نيكو داشته باشد.

ماده ۲۱: مرتكب خيانت ملي نشده باشد.

ماده ۲۲: عضويت حزب ديگري را در عين زمان نداشته باشد.

چگونه گي پذيرش به عضويت حزب:

ماده ۲۳: اگر تقاضاي عضويت به حزب به صورت انفرادي باشد يا جمعي در هر دو صورت پذيرفته مي شود كه ساختار آن با طرزالعمل جداگانه توضيح مي گردد.

ماده ۲۴: اگر احزاب سياسي يا نهاد هاي اجتماعي و فرهنگي بخواهند با حزب كنگره‏ي ملي مدغم شوند به شرطي كه اهداف آن ها با اهداف حزب مغايرت نداشته باشد مانعي وجود ندارد.

فصل پنجم

وظايف و حقوق اعضاي حزب

الف وظايف:

ماده ۲۵: رعايت برنامه و اساسنامه حزب.

ماده ۲۶: اشتراك فعال در جلسه ها و برنامه هاي حزبي يا آن گردهمايي هاي كه به وسيله حزب برگزار مي گردد.

ماده ۲۷: حفظ اصل محرميت تصميم هاي حزبي.

ماده ۲۸: تعميل تصميم ها و فيصله هاي رهبري حزب كه مطابق برنامه و اساسنامه باشد.

ماده ۲۹: اهداف و فيصله هاي حزب را با وفاداري و صداقت، تطبيق كند.

ماده ۳۰: انضباط حزبي را رعايت كند.

ب حقوق:

ماده ۳۱: حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را در همه بخش هاي حزبي از پايين تا بالا را دارا مي باشد.

ماده ۳۲: استفاده معقول و مشروع از امكانات مادي و معنوي حزب.

ماده ۳۳: حق ابراز نظر و آزادي بيان را نسبت به امور، در جلسه ها و برنامه هاي حزبي دارا مي باشد.

ماد ۳۴: حق انتقاد كردن و پيشنهاد مفيد و سازنده در باره همه‏ي امور حزبي، رهبري و مسوولين و بخش هاي حزبي را دارد.

ماده ۳۵: در صورتيكه هر عضو عادي يا رهبري حزب در راه تطبيق اهداف حزب زنداني، معلول، مجروح يا شهيد شوند بر اساس اسناد و يا تاييد دو عضو كميته اجراييه خانواده و بازمانده گان شان در تحت حمايت مادي و معنوي حزب قرار مي گيرند.

فصل ششم

آن عواملي كه سبب اخراج از حزب مي گردد

ماده ۳۶: مرتكب خيانت ملي شود.

ماده ۳۷: حقوق بشر را نقض و بر ضد كرامت انساني عمل كند.

ماده ۳۸: به حزب و يا گروه ديگري بپيوندد.

ماده ۳۹: برنامه و اساسنامه حزب و اصول مندرج در آن را به گونه مستمر نقض كند.

ماده ۴۰: نپرداختن مستمر حق العضويت و غيابت در جلسه هاي حزبي.

ماده ۴۱: افشاي تصميم ها و فيصله هاي محرم حزب.

ماده ۴۲: سوءاستفاده كردن از قدرت و امكانات مادي و معنوي حزب.

فصل هفتم

مكافات و مجازات

ماده ۴۳: در صورت ابراز رضايت مقامات رهبر از اعضاي حزب با توجه به فعاليت هاي موثر آن ها، مكافات زير داده مي شود.

 • اعطاي تحسين نامه ها
 • اعطاي تقدير نامه ها
 • پرداخت مكافات نقدي با فيصله كميته اجراييه
 • بلند بردن به مدارج بر تر حزبي

ماده ۴۴:

مجازات:

در صورت تخلف از فيصله هاي حزب يا نقص برنامه و اساسنامه و ساير مصوبات حزبي مجازات زير به اعضاي حزب داده مي شود:

 • تذكر
 • توصيه
 • تعليق عضويت
 • اخطار يا درج سند
 • اخراج از حزب

 

 

فصل هشتم

امور مالي

ماده ۴۵: عوايد حزب به گونه اساسي و دايمي از طريق اخذ حق العضويت ها و حق الشمول ها از اعضا و كمك و فروش نشريه ها حزب تمويل مي گردد.

ماده ۴۶: حزب مي تواند بنيه مالي خود را از طريق جذب كمك هاي موسسات خيريه و تجار ملي، سازمان هاي امداد رسان بين المللي تامين نمايد. كمك ها در صورتي پذيرفته مي شود كه استقلال عمل و انديشه حزب را خدشه دار نسازد و داراي اهداف سوء نباشند.

ماده ۴۷: حزب كنگره‏ي ملي براي تقويه بنيه مالي خود مي تاند مطابق قوانين جاري كشور فرا داد (پروژه) هاي توليدي ايجاد كند.

ماده ۴۸: چگونه گي تنظيم امور مالي حزب ضمن لايحه جداگانه بخش اقتصادي حزب مشخص مي گردد.

فصل نهم

احكام متفرقه

ماده ۴۹: رهبر حزب به خاطر نظارت مفاد برنامه و اساسنامه، جلوگيري از تخلفات، بي انضباطي اعضاي حزب، جلوگيري از سوء استفاده هاي و غيره، شخصيت هاي مصلح، دانشمند و وارد در مسايل حقوقي و قضايي را از ميان اعضا بر مي گزيند تا در همكاري با بخش نظارت حزبي، حزب را از انحرافات محفوظ دارد. و به پاكي، درست كاري و تقوا در همه امور تشويق و ترغيب نمايند.

ماده ۵۰: حزب كنگره‏ي ملي افغانستان، داراي نشاني (آرام) ويژه خود مي باشد كه ويژه گي هاي آن قرار زير توضيح مي گردد.

الف- اين نشان ار لبه بالايي و پاييني كه نام حزب كنگره‏ي ملي افغانستان در آن درج است، مشخص شده.

ب- در ميان آن كه با ديره محدود شده است، نقشه افغانستان واحد و تجزيه ناپذير نقش شده است، اين نقشه تماميت ارضي كشور ما را با مرز هاي آن بيان مي كند.

ج- حلقه هاي روي نقشه معرف اقوام و مليتهاي گونه گون كشور مان مي باشد.

د- كتاب كه روي نقشه افغانستان ترسيم است معرفي كننده علم و دانش است.

هه- شمع نماد روشني، علم و معرفت مي باشد.

و- خطوطي كه بر روي دايره قرار دارد، معرف آفتاب و تمدن شرق است.

 

پايان